ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Services
dot
bulletHuman Resource Consulting
bulletPositive Psychology Training
bulletLife Coaching
bulletAssessment Survey and Evaluation
dot
Positive psychology Training
dot
bulletPositive Psychology : Creating Happy Organization
bulletการพัฒนาเครื่องมือและหลักสถิติเพื่อการวิจัย
dot
Knowlege
dot
bulletบทความ
bulletสาระความรู้เบื้องต้นเรื่องจิตวิทยา
bulletสูตรลับความสำเร็จ
bulletรับสมัครงาน
bulletหลักสูตรอบรม
bulletVDO การอบรม
dot
วารสาร TNY Training Feedback (Public Training)
dot
bulletฉบับที่ P009/2554
bulletฉบับที่ P010/2554
bulletฉบับที่ P011/2554
dot
วารสาร TNY Training Feedback (In house Training)
dot
bulletฉบับที่ I005/2554
bulletฉบับที่ I006/2554
bulletฉบับที่ I007/2554
dot
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2555
dot


Director

อ.ธนยศ ศิริดำรงค์ศักดิ์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

 • ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ TNY  Success Center
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ในเครือ เอ็มเค กรุ๊ป จำกัด (อุตสาหกรรมชุบเคลือบผิวชิ้นงานประเภท อลูมิเนียม พลาสติก
  ขึ้นรูปงานเรซิ่น)

             ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์การ โดยมุ่งเน้นการนำหลักการทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
มาประยุกต์ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา (Attitude Training) ด้านการค้นหาศักยภาพเชิงบุคคล การกำหนดทิศทางชีวิต
การสร้างสุขให้ชีวิตและการทำงาน รวมถึง การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการและภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพในองค์การ โดยมีประสบการณ์
ในการจัดฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร ให้กับ องค์การทั้งภาครัฐและเอกชนประวัติการศึกษา

 •  ปริญญาโท : จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                       : การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี  : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต (ทุนโครงการช้างเผือก)


 ประสบการณ์ทำงาน

 • ปี 2540-2542 : ดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาโปรแกรม ระบบเครือข่าย บริษัท โกลเด้นฟูดส์ 
                           อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GFI)และบริษัท ดีเอชเอ สยามวาลา จำกัด ( DHAS )

                           : อาจารย์บรรยาย/ฝึกสอน วิชา Physical Education ( International Program ) มหาวิทยาลัยมหิดล
   
 • ปี 2545-2546 : มีประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร ( Business Advisory Services ) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
                           ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ( KPMG) 

                           : อาจารย์บรรยายพิเศษ วิชาการประเมินการปฏิบัติงาน ( Performance Appraisal ) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

ผลงานด้านวิจัยและประเมินผล : โดยทำการพัฒนาแบบประเมิน ดำเนินการวิจัยและประเมินผล ในหัวข้อ

 • คุณลักษณะเด่น/จุดเด่น ความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตและการทำงานโดยรวม ให้กับบุคลากร องค์การ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
   
 • การคัดเลือกบุคลากรศึกษาต่อระดับปริญญาโท ให้กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ( บสก. )
  ประจำปี 2551-2553 
   
 • บุคลิกภาพเชิงบวก การประเมินผลการปฏิบัติงานและความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ ( Employee Engagement ) ให้กับ
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 • ศักยภาพบุคลากร  (TWR Personality Test) ให้กับ บริษัท เดอร์มาริกซ์ จำกัด (นิรันดาคลินิก)
 • ความพร้อมด้านการอบรม (Training Preparation Survey-TPS) ให้กับ บริษัท จินตนอินเตอร์เทรด จำกัด

                 
  

ผลงานด้านการบรรยาย : โดยการรับเชิญ ให้บรรยายเกี่ยวกับ หลักการและแนวคิดเชิงจิตวิทยา ให้กับ 

 • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) รุ่นที่ 12,13 หัวข้อ "เข้าใจตนเอง รู้วิธีสร้างสุข"  
   
 • บริษัท เอ็มเค โพลีเอสเตอร์เรซิ่น จำกัด ในโครงการ หนึ่งความรู้ สู่พันโอกาส หัวข้อ "คิดบวก คิดสร้างสรรค์ สร้างพลังแห่งสุข"
   
 • ชมรมนักธุรกิจอุตสาหกรรม (Industrial Engineering) หัวข้อ "จุดเด่น เสริมพลัง สร้างสุข"
   
 • กรมราชทัณฑ์ หัวข้อ "ภาวะผู้นำและบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อความสำเร็จในอาชีพ"
   
 • สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ หัวข้อ "วิเคราะห์คุณลักษณะนิสัยและศักยภาพการรเรียนรู้ผ่านลายนิ้วมือ"
   
 • สโมสรโรตารีประเทศไทย (ภาค 3350) หัวข้อ "อ่านลูกผ่านลายนิ้วมือ"  

                             


ผลงานด้านการฝึกอบรม : วิทยากรฝึกอบรมเชิงปรัชญาและจิตวิทยา ด้านการพัฒนาตนเอง การสร้างความสุข
                                   ใน
การดำเนินชีวิตและการทำงาน ให้กับองค์การเอกชนและสถาบันต่างๆหลายแห่ง 
                                   อาทิเช่น

 • หัวข้อ "การตั้งเป้าหมายชีวิต" ให้กับ บริษัท ไทยโพลีเซ็ท จำกัดและบริษัท ประเสริฐสมบูรณ์ เท็กไทล์ จำกัด
 • หัวข้อ "การค้นพบศักยภาพเชิงบุคคล" "การกำหนดทิศทางชีวิต" "การสร้างสุขให้ชีวิตและการทำงาน" "การพัฒนา
  ทักษะ
  บริหารจัดการและภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ" ให้กับ บริษัท ในเครือ เอ็มเค กรุ๊ป จำกัด 
 • หัวข้อ "การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก" ในรูปแบบ Public Training และ In h ouse Training
  ให้กับ

          บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)                   บริษัท ยุทธพิทักษ์รัฐ จำกัด
             บริษัท จินตนา อินเตอร์ เทรด จำกัด                       บริษัท เบส์ททรัค จำกัด
             บริัษัืท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด           บริษัท เทพากร บราเธอร์ จำกัด
             บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด          บริษัท ไอโดรควิพ จำกัด
             บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน)                             สถาบันสอนศิลปะ 3 มิติ Clay Works
             บริษัท นิวตัน มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด                     และองค์การอื่นๆ อีกหลายแห่ง
   
             

  

              
      

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

TNY Success Center ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ
เลขที่ 188 ซอยเพชรเกษม63 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Mobile : (080) 446 7192-93 Fax : (02) 455 4925
E-mail : tny_center@hotmail.com  Website : www.tnysuccess.com
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ (08.00 - 17.00 น.)

Web designed By...Niwat Panta