ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Services
dot
bulletHuman Resource Consulting
bulletPositive Psychology Training
bulletLife Coaching
bulletAssessment Survey and Evaluation
dot
Positive psychology Training
dot
bulletPositive Psychology : Creating Happy Organization
bulletการพัฒนาเครื่องมือและหลักสถิติเพื่อการวิจัย
dot
Knowlege
dot
bulletบทความ
bulletสาระความรู้เบื้องต้นเรื่องจิตวิทยา
bulletสูตรลับความสำเร็จ
bulletรับสมัครงาน
bulletหลักสูตรอบรม
bulletVDO การอบรม
dot
วารสาร TNY Training Feedback (Public Training)
dot
bulletฉบับที่ P009/2554
bulletฉบับที่ P010/2554
bulletฉบับที่ P011/2554
dot
วารสาร TNY Training Feedback (In house Training)
dot
bulletฉบับที่ I005/2554
bulletฉบับที่ I006/2554
bulletฉบับที่ I007/2554
dot
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2555
dot


Positive Psychology Training

 

 

      เรา TNY SUCCESS CENTER เชื่อมั่นเสมอว่า การพัฒนาศักยภาพ ความสามารถสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนของมนุษย์นั้น มีจุดเริ่มต้นมาจากความสุข และความสุขมีจุดกำเนิดมาจากทัศนคติในแง่บวกและการมองโลกในแง่ดี  ดังนั้นหากเราได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจ และฝึกฝนอย่างถูกวิธีแล้ว เราจะสามารถยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถให้เป็นเลิศ จนก้าวสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 

      ในการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาของ TNY SUCCESS CENTER นั้น จะไขข้อข้องใจและไขความลับเกี่ยวกับความสำเร็จที่เดินทางไปพร้อมๆกับความสุข ว่ามีวิธีการอย่างไร ต้องฝึกฝนและปฏิบัติอย่างไรจึงจะสัมฤทธิ์ผล  นอกจากการเรียนรู้ฝึกฝนสู่การก้าวสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบแล้ว  TNY SUCCESS CENTER ยังให้ความสำคัญในการเข้าใจในความสุขที่แท้จริงและรู้วิธีการสร้างความสุข  เมื่อผนึกสองสิ่งเข้าด้วยกันจึงกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการได้สัมผัส นั่นคือการประสบความสำเร็จที่เต็มเตี่ยมไปด้วยความสุข และเราพร้อมที่จะพาทุกคนไปสัมผัส คุณพร้อมแล้วหรือยัง

      ในการฝึกอบรมของ TNY SUCCESS CENTER นั้นยังมีบริการการฝึกอบรมหลากหลายรูปแบบที่นอกเหนือจากการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการและการบริหารธุรกิจ และการจัดการเสวนา ซึ่งในแต่ละบริการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

  1 การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา :

       หลักสูตร " การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก "

หากคุณต้องการ...

      - ค้นพบความสุขด้วยวิธีง่ายๆ ให้กับตนเองและผู้อื่น

      - สร้างสัมพันธภาพ มิตรภาพและความรักที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างานและลูกน้อง

      - สร้าง TEAMWORK เพิ่มความสามัคคีภายในองค์การ

      - ปลูกฝังจิตสำนึกรักองค์กรและความรับผิดชอบต่อหน้าที่

      - เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและคุณภาพในการดำเนินชีวิติ

      - ลดปัญหาความขักแย้งและการอยู่ร่วมกันในองค์การ

หลักสูตรการอบรมเชิงจิตวิทยา : " การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก " ตอบโจทย์คุณได้

 

       " การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก " เป็นการนำแนวคิด หลักการจิตวิยาเชิงบวก SMP ( Positive Psychology ) มาประยุกต์และพัฒนาเป็นหลักสูตรอบรม มุงเน้นการพัฒนาด้านจิตใจเป็นหลัก โดยการอบรมจะเน้นให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติ ในการปรับเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ เกี่ยวกับการสร้างสภาวะเชิงบวกหรือสถาวะแห่งความสุขที่ยั่งยืน

 

รูปแบบการฝึกอบรม : เน้นกิจกรรม Workshop และลงมือปฏิบัติ โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม

                                              ใช้เวลาในการอบรม 1 วัน   เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 -17.00 น. ในวันอบรม

ผู้ที่เหมาะสมสำหรับหลักสูตรนี้ : 

      - ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารองค์การ/ผู้ทำหน้าที่บริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การ

      - ผู้บริหารงานทรัพยากรมนุษย์/งานด้านการพัฒนาบุคลากร

 

แล้วคุณจะค้นพบมุมมองการสร้างความสุข ที่น่าอัศจรรย์ ที่จะนำคุณและองค์การสู่ความสำเร็จและความสุข...

 

 ................................................................................................................................................................

 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการและการบริหารธุรกิจ :

      หลักสูตร " การพัฒนาเครื่องมือหลักสถิติ เพื่อการวิจัยและการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์การ " 

 

หากคุณต้องการ...

      - มีความรู้เกี่ยวกับประเภทต่างๆของเครื่องมือในการวิจัย

      - มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัย

      - สามารถวิเคราะห์ข้อมูล จากการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมืองานวิจัย และแปรผลข้อมูลได้

      - สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ในการวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงแปลผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม และนำเสนอผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม

      - นำความสามารถ ความรู้ ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปพัฒนางานประจำวันได้อย่างมืออาชีพ

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ : " การพัฒนาเครื่องมืหลักสถิติ เพื่อการวิจัยและการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์การ " ตอบโจทย์คุณได้

 

      " การพัฒนาเครื่องมือหลักสถิติ เพื่อการวิจัยและการนำไปประยุกต์ใชืในองค์การ " เป็นการนำเสนอความรู้เชิงปฏิบัติการในเรื่องความรู้เบื้องต้นในการทำวิจัย  การสร้างพัฒนาเครื่องมือและทดสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและวิจัย  การประมวนผล การวิเคราะห์ผล และการอ่าน Print out

      เพราะในปัจจุบันสถิติถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนา เนื่องจากเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอน สามารถใช้ในการค้นหาสาเหตุของปัญหา เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นระบบ องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจึงส่งเสริมให้เกิดการวิจัยอย่างแพร่หลาย ดังนั้นถ้าเครื่องมือที่เราใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นเครื่องมือที่ดีมีคุณภาพ สามารถเก็บข้อมูลได้ตรงตามความต้องการและมีความน่าเชื่อถือ ก็จะทำให้เราได้ข้อมูลที่ดี เมื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ย่อมทำให้ผลการวิเคราะห์มีความถูกต้องและแม่นยำ สามารนำข้อมูลมาพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รูปแบบการฝึกอบรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ : บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจหรือทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้สถิติ เป็นนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ ข้าราชการ นิสิต นักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

แล้วคุณจะพบว่า มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาเครื่องมือ และหลักสถิติเพื่อวิจัย องค์กรของคุณและงานของคุณก็มีชัยไปกว่าครึ่ง...

      

 

   

................................................................................................................................................................

  

3 การจัดเสวนา :

 

 

 

 

Course Detail.pdf Copyright © 2010 All Rights Reserved.

TNY Success Center ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ
เลขที่ 188 ซอยเพชรเกษม63 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Mobile : (080) 446 7192-93 Fax : (02) 455 4925
E-mail : tny_center@hotmail.com  Website : www.tnysuccess.com
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ (08.00 - 17.00 น.)

Web designed By...Niwat Panta