ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Services
dot
bulletHuman Resource Consulting
bulletPositive Psychology Training
bulletLife Coaching
bulletAssessment Survey and Evaluation
dot
Positive psychology Training
dot
bulletPositive Psychology : Creating Happy Organization
bulletการพัฒนาเครื่องมือและหลักสถิติเพื่อการวิจัย
dot
Knowlege
dot
bulletบทความ
bulletสาระความรู้เบื้องต้นเรื่องจิตวิทยา
bulletสูตรลับความสำเร็จ
bulletรับสมัครงาน
bulletหลักสูตรอบรม
bulletVDO การอบรม
dot
วารสาร TNY Training Feedback (Public Training)
dot
bulletฉบับที่ P009/2554
bulletฉบับที่ P010/2554
bulletฉบับที่ P011/2554
dot
วารสาร TNY Training Feedback (In house Training)
dot
bulletฉบับที่ I005/2554
bulletฉบับที่ I006/2554
bulletฉบับที่ I007/2554
dot
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2555
dot


Our Experiences

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 31 พฤษภาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : อบรมหัวข้อ : “เข้าใจตนเอง รู้วิธีสร้างสุข”
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 42 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 4 มีนาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : การอบรมหัวข้อการสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก ให้กับ บริษัทวันเวิลด์ทัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด
รายละเอียด:

 ศูนย์ฝึกอบรมฯ TNY Success Center ขอขอบคุณ บริษัท วันเวิลด์ทัวร์แอนด์ทราเวล จำกัดที่เปิดโอกาสให้ อ.ธนยศ  ศิริดำรงค์ศักดิ์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก"  ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556  ทางวิทยากรและทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่นำเสนอจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ให้มีความสุขในการดำเนินชีวิตและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

 
จำนวนรูป : 54 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 ธันวาคม 2012
ชื่ออัลบั้ม : การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก" บริษัท ทิมฟู้ด จำกัด
รายละเอียด:

 การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก" บริษัท ทิมฟู้ด จำกัด

 ศูนย์ฝึกอบรมฯ TNY Success Center ขอขอบคุณบริษัท ทิมฟู้ด จำกัด  ที่เปิดโอกาสให้ อ.ธนยศ  ศิริดำรงค์ศักดิ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก"
จำนวนรูป : 70 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 มกราคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : การอบรมหลักสูตรเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ " การสร้างองค์กรแห่งความสุข " ให้กับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ( TNSC )
รายละเอียด:

การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก" สภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือ
 ศูนย์ฝึกอบรมฯ TNY CONSULTANT ขอขอบคุณสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือ  ที่เปิดโอกาสให้ อ.ธนยศ  ศิริดำรงค์ศักดิ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก" จัดให้กับบุคลากรหน่วยงานต่างๆ รวม 17 ท่าน ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23-วันเสาร์ที่24  ธันวาคม 2555 ณ. โรงแรม อมารี พัทยา ทางวิทยากรและทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่นำเสนอจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ให้มีความสุขในการดำเนินชีวิตและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
 

จำนวนรูป : 57 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 3 ตุลาคม 2012
ชื่ออัลบั้ม : การอบรมหลักสูตร " การทำงานเป็นทีม "ให้กับบริษัทในเครือ MTEC GROUP ( EBAY & AIR SUSPENTION )
รายละเอียด:

ศูนย์ฝึกอบรม TNY Success Center ขอขอบคุณบริษัทในเครือ MTEC GROUP ( EBAY & AIR SUSPENSION ) ที่เปิดโอกาสให้ อ.ธนยศ ศิริดำรงค์ศักดิ์ เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร " การทำงานเป็นทีม " จัดให้กับบุคลากรส่วนงานต่างๆ รวม 8 ท่าน ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555 ณ ห้องฝึกอบรม TNY Success Center ทางวิทยากรและทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่ได้นำเสนอจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการสร้่งทีมงานที่แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีประสิทธิผลตรงตามที่องค์กรตั้งไว้ 

จำนวนรูป : 20 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 30 สิงหาคม 2012
ชื่ออัลบั้ม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาเครื่องมือหลักสถิติ เพื่อการวิจัยและการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร"
รายละเอียด:

ศูนย์ฝึกอบรม TNY SUCCESS CENTER ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ทางวิทยากรและทีมงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหาการอบรมจะเป็นประโยชน์ต่อท่าน ทั้งในด้านการศึกษาและการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป

จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 มิถุนายน 2012
ชื่ออัลบั้ม : วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก ให้กับ บริษัทในเครือ อกริไทย
รายละเอียด:

  ศูนย์ฝึกอบรมฯ TNY Success Center ขอขอบคุณ บริษัทในเครือ อกริไทย  ที่เปิดโอกาสให้ อ.ธนยศ  ศิริดำรงค์ศักดิ์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก" จัดให้กับบุคลากรส่วนงานต่างๆ รวม 30 ท่าน ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555 ณ.ห้องชวนชม 2 โรงแรมรามากาเด้นส์ ทางวิทยากรและทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่นำเสนอจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ให้มีความสุขในการดำเนินชีวิตและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 เมษายน 2012
ชื่ออัลบั้ม : วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก ให้กับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
รายละเอียด:

  ศูนย์ฝึกอบรมฯ TNY Success Center ขอขอบคุณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ  ที่เปิดโอกาสให้ อ.ธนยศ  ศิริดำรงค์ศักดิ์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก" จัดให้กับบุคลากรส่วนงานต่างๆ รวม 40 ท่าน ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 ณ.ห้องอบรม 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ทางวิทยากรและทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่นำเสนอจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ให้มีความสุขในการดำเนินชีวิตและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 เมษายน 2012
ชื่ออัลบั้ม : วิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ "การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก" บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
รายละเอียด:

 ศูนย์ฝึกอบรมฯ TNY Success Center ขอขอบคุณบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  ที่เปิดโอกาสให้ อ.ธนยศ  ศิริดำรงค์ศักดิ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก" จัดให้กับบุคลากรหน่วยงานต่างๆ รวม 80 ท่าน ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 ณ.ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทางวิทยากรและทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่นำเสนอจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ให้มีความสุขในการดำเนินชีวิตและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 มีนาคม 2012
ชื่ออัลบั้ม : วิทยากรบรรยายพิเศษ ให้กับโครงการฝึกอบรม ในหัวข้อ "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่องค์กรแห่งความสุข"
รายละเอียด:

  ศูนย์ฝึกอบรมฯ TNY Success Center ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตนครราชสีมา ที่เปิดโอกาสให้ อ.ธนยศ  ศิริดำรงค์ศักดิ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่องค์กรแห่งความสุข" ซึ่งจัดให้กับ อาจารย์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รวมถึง โดยขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2555 ณ.ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี ศูนย์บริการวิชาการและจัดการศึกษานอกโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่ท่านวิทยากรนำเสนอจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1 2 3  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

TNY Success Center ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ
เลขที่ 188 ซอยเพชรเกษม63 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Mobile : (080) 446 7192-93 Fax : (02) 455 4925
E-mail : tny_center@hotmail.com  Website : www.tnysuccess.com
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ (08.00 - 17.00 น.)

Web designed By...Niwat Panta